Tjenester

Foretak som arbeider med genetisk utvelgelse
Med tanke på framtidige muligheter tar avlsforetakene vevs- og blodprøver fra utvalgte individer i testsystemene. Per i dag er dette prøver som blir brukt i ulike forskningsprosjekter. Med økt kunnskap om genetikk og hvordan gener virker, er målsettingen at disse prøvene skal brukes i avlsarbeidet i framtida.

tjenester_hsBevaring av genetisk mangfold/offentlig forvaltning
En biobank er et lager for genetisk informasjon, og biobanken kan derfor benyttes til å ta vare på biologiske prøver fra truede arter eller arter som har allmenn interesse. Ved å systematisk lagre embryo, melke, sæd- og eggceller, frø eller DNA fra truede stammer, arter og raser, bevares viktig informasjon som ellers ville vært tapt. Dette vil skje i samarbeid med de forvaltningsorganer som har det offentlige ansvaret for disse oppgavene.

Forsknings- og utviklingsforetak
Ved å samle inn biologiske prøver fra individer som representerer ulike grupperinger for egenskapene

  • syk/frisk
  • høg/lav tilvekst av husdyr
  • resistens mot infeksjoner og skadedyr osv

vil vi forstå hvilke varianter av et gen som gir en bestemt effekt på en egenskap. Av den grunn vil biobanker være svært viktige for foretak og forskningsunstitusjoner som arbeider med genetisk forskning.

Genetisk sporbarhet
Vi er inne i en utvikling der muligheten til å spore hvor maten vi spiser kommer fra og hva som er skjedd med en underveis blir stadig viktigere. Plattformene som BioBank AS bygger opp vil være et naturlig utgangspunkt i arbeidet med å etablere slike sporbahetssystemer og kan utvikles videre til å inngå som vesentlige elementer i det videre arbeidet med sporbarhetssystemer.